Regulamin

Regulamin konferencji wartozamieszkacwolodzi.pl

§ 1
1. Regulamin określa zasady udziału w konferencji „Warto zamieszkać w Łodzi”, zwanej dalej „Konferencją”.
2. Organizatorem Konferencji jest Property Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000335123, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 521-353-80-80, zwana dalej
„Organizatorem”.

§ 2
1. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby związane z rynkiem nowych nieruchomości mieszkaniowych, deweloperzy mieszkaniowi. Osoby, które zarejestrują swój udział w Konferencji i spełniają powyższe warunki zwane są dalej „Uczestnikami”.
2. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia powyższych warunków przez osobę zgłaszającą swój udział w Konferencji. W przypadku, gdy okaże się, że osoba taka nie spełnia tych warunków, a zarejestrowała już swój udział w Konferencji, Organizator ma prawo odstąpienia od umowy z tą osobą. Prawo to przysługuje mu przez okres 7 dni od dnia uzyskania informacji o braku spełnienia powyższych warunków.

§ 3
Celem Konferencji jest przekazanie Uczestnikom wiedzy z zakresu łódzkiego rynku mieszkaniowego, zainspirowania do inwestowania w Łodzi, przedstawienia raportu rynku mieszkaniowego, przedstawienia pamelu analitycznego BIGDATA.RynekPierwotny.pl

§ 4
1. Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2022r. w godz. 9.30 – 13.30 w Łodzi w Sali Scena Monopolis przy ul. Kopcińskiego 62a
2. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej tzn. że będzie również przekaz video. Decyzję w tym zakresie będzie podejmował Organizator, z uwzględnieniem w szczególności aktualnej sytuacji epidemiologicznej w danym czasie.
3. Szczegółowy termin Konferencji zostanie opublikowany na stronie www poświęconej Konferencji www.wartozamieszkacwlodzi.pl

§ 5
1. Liczba Uczestników obecnych na konferencji w Scena Monopolis jest ograniczona i wynosi maxymalnie 240 os. Organizator podejmie ostateczną decyzję o maksymalnej liczbie Uczestników w zależności od formy, w której będzie organizowana Konferencja oraz sytuacji epidemiologicznej. Przy czym, Organizator ma prawo odwołać Konferencję, jeżeli zajdą okoliczności niezależne od organizatora oraz epidemiologiczne.
2. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
3. W celu udziału w Konferencji konieczna jest uprzednia rejestracja na www.wartozamieszkacwlodzi.pl.
4. W przypadku, gdy Uczestnik w ramach Konferencji będzie korzystał z udostępnionego przekazu video, to do udziału w niej konieczny będzie dostęp do sieci Internet, posiadanie adresu e-mail, dysponowanie aktualną wersją  najpopularniejszych przeglądarek internetowych. Analogiczne warunki są konieczne dla dokonania rejestracji swojego udziału w Konferencji.

§ 6
1. Rejestracja udziału w Konferencji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem  www.wartozamieszkacwlodzi.pl
2. Do zarejestrowania udziału w Konferencji wymagane jest podanie danych przyszłego Uczestnika wskazanych w powyższym formularzu oraz potwierdzenie ich poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się”.
3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem udziału w Konferencji.

§ 7
1. Reklamacje dotyczące organizacji Konferencji, mogą być składane przez Uczestników drogą elektroniczną na adres biuro@rynekpierwotny.pl lub na adres siedziby Organizatora.
2. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 21 dni od daty ich otrzymania, udzielając odpowiedzi drogą elektroniczną.
3. W formularzu rejestracyjnym zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności danych osobowych osób trzecich, o ile Uczestnik nie jest do tego uprawniony.